Rechten van vliegtuigpassagiers in de EU samengevat:

Indien u per vliegtuig in de EU reist en
• uw vlucht voor tenminste twee uur wordt vertraagd, wordt geannuleerd, overboekt is of u in een hogere of lagere klasse wordt geplaatst,
• u te maken heeft met instapweigering of u uw aansluitende vlucht mist of
• uw bagage zoekraakt, wordt beschadigd of met vertraging aankomt,
heeft u rechten op grond van de Verordening (EG) met nummer 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad (te vinden via de link:
https://eur-lex.europa.eu/

Rechten van vliegtuigpassagiers in de EU

Vertraging
Indien uw vlucht bij vertrek voor ten minste twee uur is vertraagd heeft u recht op bijstand, terugbetaling van het ticket of een andere vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden, afhankelijk van de duur van de vertraging en de afstand van de vlucht:
a) 250 EUR voor alle vluchten tot en met 1 500 km;
b) 400 EUR voor alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1 500 km, en voor alle andere vluchten tussen 1 500 en 3 500 km; c) 600 EUR voor alle niet onder a) of b) vallende vluchten.
Indien u met meer dan 3 uur vertraging bent aangekomen op uw eindbestemming heeft u recht op compensatie, tenzij de vertraging het gevolg is van buitengewone omstandigheden, die zelfs door het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen hadden kunnen worden, zoals extreme weersomstandigheden, politieke instabiliteit of staking door derde partijen.
Indien de luchtvaartmaatschappij u een andere vlucht naar uw eindbestemming heeft aangeboden en u komt met een vertraging van 2, 3 of 4 uur aan, kan de compensatie met 50% worden verlaagd.

Annulering
Indien uw vlucht wordt geannuleerd heeft u de keuze tussen terugbetaling van het ticket of een andere vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden, een terugvlucht en bijstand op de luchthaven.
De luchtvaartmaatschappij is niet gehouden u compensatie te betalen i) indien u ten minste twee weken voor de geplande vertrektijd bent geïnformeerd over de annulering of ii) de annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden, die zelfs door het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen hadden kunnen worden, zoals extreme weersomstandigheden, politieke instabiliteit of staking door derde partijen.

overboekte
Wanneer de luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert redelijkerwijs instapweigering voor een vlucht kan verwachten, vraagt zij eerst of er vrijwilligers zijn die hun boekingen willen opgeven in ruil voor bepaalde voordelen, onder voorwaarden die moeten worden overeengekomen tussen de betrokken passagier en de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert.
Indien het aantal vrijwilligers dat zich aanbiedt niet voldoende is om de resterende passagiers met boeking te laten meevliegen op de vlucht, kan de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert passagiers tegen hun wil de toegang tot de vlucht weigeren.
Indien u tegen uw wil de toegang tot een vlucht wordt geweigerd (bijvoorbeeld in het geval van een overboekte vlucht), heeft u recht op: compensatie, het recht om te kiezen tussen terugbetaling van het ticket, een andere vlucht op een latere datum en bijstand.

U heeft uw aansluitende vlucht
Indien u uw aansluitende vlucht heeft gemist en met meer dan 3 uur vertraging bent aangekomen op uw eindbestemming heeft u recht op compensatie, tenzij de vertraging het gevolg is van buitengewone omstandigheden, die zelfs door het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen hadden kunnen worden, zoals extreme weersomstandigheden, politieke instabiliteit of staking door derde partijen.

in een hogere of lagere
Indien u door de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert in een hogere klasse wordt geplaatst dan die waarvoor een ticket is gekocht, mag geen bijbetaling worden gevraagd.
Indien de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert u in een lagere klasse plaatst dan die waarvoor een ticket is gekocht, vindt er binnen zeven dagen terugbetaling plaats, van
a) 30 % van de prijs van het ticket voor alle vluchten van 1 500 km of minder, of 50 % van de prijs van het ticket voor alle vluchten binnen de Gemeenschap van meer dan 1500 km, behalve voor vluchten tussen het Europees grondgebied van de lidstaten en de Franse overzeese departementen, en voor alle andere vluchten tussen 1 500 en 3 500 km, of
c) 75 % van de prijs van het ticket voor alle vluchten die niet onder a) of b) vallen, met inbegrip van vluchten tussen het Europees grondgebied van de lidstaten en de Franse overzeese departementen.
Indien u twee of meer aansluitende vluchten heeft op basis van één ticket, vindt alleen terugbetaling plaats voor de vlucht waarbij u in een lagere klasse bent geplaatst en niet voor de gehele reis.

beschadigde of vertraagde bagage
De luchtvraatmaatschappij is aansprakelijk voor de schade voortvloeiend uit vertraging in het luchtvervoer van passagiers, bagage of goederen. De luchtvaartmaatschappij is echter niet aansprakelijk voor de schade voortvloeiend uit vertraging indien zij bewijst dat zij en haar hulppersonen alle maatregelen hebben genomen die redelijkerwijs gevergd konden worden om de schade te vermijden, of dat het hun onmogelijk was dergelijke maatregelen te nemen.
Claims met betrekking tot verloren, beschadigde of vertraagde bagage moeten worden ingediend overeenkomstig de regels vervat in het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Verdrag van Montreal) (te vinden via de link:https://eur-lex.europa.eu/

Verdere informatie

Indien u meer informatie nodig heeft over regels die specifiek in een land gelden, kunt u deze inwinnen bij de nationale instanties: https://transport.ec.europa.eu/